Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to wspaniała okazja, żeby poznać bliżej Uczelnię.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas 23 marca br., w godz. 9.00-15.00, w hali widowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.

 

 

 

W związku z organizowanym w naszej Uczelni kolejnym Dniem Otwartym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Pan Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, prof. dr hab. Krzysztof Surówka wyraził zgodę
na godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych
w dniu 23 marca 2018 r. od  9.35 do 13.00.

 


Miło nam poinformować, że dr Bartosz Kurek z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otrzymał Nagrodę βeta 2018 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami za pracę pt.: Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2017 roku.

 

W Kapitule Nagrody βeta 2018 zasiadali:

Pan prof. dr hab. Leszek Dziawgo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

Pan prof. dr hab. Jerzy Gajdka (Uniwersytet Łódzki),

Pan prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),

Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

Pan prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański),

Pan prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński).


 

3 marca 2018 r. po raz drugi w historii Kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa uruchomionym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość -  wręczenia Absolwentom dyplomów magisterskich, którzy  swoje studia zakończyli w jesieni 2017 r.

 

Podniosła uroczystość odbyła się w reprezentacyjnej Starej Auli Gmachu im. ks. A. Lubomirskiego, a następnie równie w reprezentacyjnej -  Sali Senackiej.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Prorektor ds. - Komunikacji i  Współpracy prof. dr hab. Janina  Filek, Dziekan Wydziału Zarządzania - prof. dr hab.  Bogusz Mikuła, Kierownik Katedry Marketingu - prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Kierownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych - prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Adiunkt w Katedrze Analizy Rynku i Badań Marketingowych - dr Grażyna Plichta, promotorzy prac magisterskich: prof. UEK dr hab. Jadwiga Stobiecka,  prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska, przewodnicząca Studenckiej Rady Wydziału Zarządzania - Aleksandra Lorens, Absolwenci wraz z osobami towarzyszącymi, rodzicami oraz pracownicy Katedry Marketingu.

 

Wspólne wysłuchanie Gaudeamus Igitur poprzedziło uroczyste powitanie przybyłych Gości - przez dr Halinę Wojnarowska z Katedry Marketingu - moderatorkę graduacji.

 

Pierwsze przemówienie do zebranych na uroczystości wygłosił prof. dr hab. Jan W. Wiktor.  W słowach kierowanych do Absolwentów opuszczających mury Uniwersytetu, nawiązał do misji Uczelni, pozycji Wydziału Zarządzania oraz profilu Kierunku MiKR. Podkreślał, że Kierunek jest doceniany i wyróżniany przez niezależne gremia m.in. w I Ogólnopolskim Programie Fundacji Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w roku 2016 uzyskał  znaczący certyfikat „Studia z przyszłością", a także zaszczytne wyróżnienie „Lider jakości kształcenia".  ..."Tak właśnie - dla przyszłości, dla  ścieżki kariery na trudnym i niezwykle wymagającym, i otwartym, w wymiarze międzynarodowym  rynku  pracy - profilujemy  program studiów  na Kierunku i  chcemy - poprzez wkład w rzeczywistą jakość kształcenia dać Studentom-Absolwentom Kierunku swoistą przepustkę do  życia zawodowego i osobistego rozwoju"...

 W staraniach tych prof. J.W. Wiktor docenił wsparcie powołanej w ramach Kierunku - Rady Dyrektorów Marketingu, której ostatnie posiedzenie odbyło się nieco ponad miesiąc temu. Stwierdził, że ..."Mamy jako Kierunek bardzo ważną, instytucjonalną i rzeczywistą reprezentację środowiska biznesu marketingu, mamy płaszczyznę dyskusji i swoistej konfrontacji: marketingu z uczelni i marketingu z praktyki"...

 

Wystąpienie skierowane do Absolwentów wygłosiła Pani Rektor - prof. dr hab. Janina Filek. Gratulując osiągniętego sukcesu wyraziła przekonanie a nawet pewność, że uczelnia umożliwiła studentom nie tylko uzyskanie satysfakcjonującej ich wiedzy, ale także przekazała system wartości,  który stanowić może podstawę do dokonywania trafnych życiowych wyborów i kreowania zawodowej przyszłości.

Wyraziła ponadto nadzieję na dalsze nieprzerwane więzi Absolwentów z naszym Uniwersytetem. Podkreślała istotną i konieczną, w ciągu całego swojego zawodowego i osobistego życia, rolę permanentnego kształcenia, zdobywania wiedzy, nowych umiejętności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest do tego procesu przygotowany, dysponuje wybitną kadrą naukową, aktualizuje i rozwija programy i formy kształcenia, posiada techniczne warunki ich realizacji. Tak więc kontakt Absolwentów z Uczelnią nie musi, a nawet nie powinien kończyć się w chwili wręczenia dyplomów.

 

Prof. dr hab. Bogusz Mikuła przemawiając do Absolwentów i Gości w imieniu władz Wydziału Zarządzania i całej jego społeczności akademickiej podkreślał wyjątkowość  tej uroczystości, podsumowującej kilka lat ciężkiej pracy mającej na celu uzyskanie wiedzy, umiejętności i właściwych kompetencji społecznych  pozwalających pracować z sukcesem w warunkach współczesnej gospodarki.

Zwracając się bezpośrednio do Absolwentów mówił, że ..."Jak osiągniecie już wysokie stanowiska kierownicze w różnego typu organizacjach pamiętajcie, że zysk to nie jest podstawowy cel prowadzenia działalności gospodarczej - jak uczy tradycyjna ekonomia. W warunkach Gospodarki Opartej na Wiedzy cel to tworzenie wartości globalnej, wartości dla: właścicieli organizacji, klientów, pracowników, społeczności lokalnej i globalnej, państwa, firm partnerskich i konkurencyjnych.

Generowanie zysków kosztem: pracowników - poprzez niskie zarobki i zaniedbane warunki pracy, klientów - poprzez wysokie ceny, niską jakość produktów i brak respektowania praw konsumenckich,  konkurencji i partnerów - poprzez łamanie praw własności intelektualnej i nieterminowe płacenie zobowiązań, społeczeństwa - poprzez np. wykorzystanie „brudnych" technologii i zanieczyszczanie środowiska naturalnego, państwa - poprzez manipulowanie księgowością, niepłacenie należnych podatków; to praktyki godne potępienia.

To wszystko nie uczyni z Was ludzi lubianych, godnych podziwu i szacunku. Takich menedżerów mamy już tysiące".

 

Tradycyjnym już punktem uroczystości było wysłuchanie przez zebranych ostatniego w murach Uczelni ...wykładu. Tym razem wygłosił go prof. dr hab.  Andrzej Szromnik.  Profesor przewrotnie rozpoczął swoje wystąpienie, a w dalszej części je rozwijał, od rad jakie zazwyczaj przekazuje swoim studentom na ....pierwszym wykładzie!

Bądź widoczny, siadaj zawsze w pierwszej nie ostatniej ławce, jeśli masz wątpliwości - zadawaj pytania, bądź aktywny w dyskusjach, wyróżniaj się ciekawością i dociekliwością w poznawaniu i rozwiązywaniu problemów,  w swoim postępowaniu kieruj się etyką,  utrzymuj i rozwijaj zawarte w trakcie studiów przyjaźnie, nie trać kontaktu z Uczelnią. Szybko okazało się, że rady te mają uniwersalny charakter, a umiejętna autoprezentacja może przesądzić o sukcesie osiągniętym nie tylko w sali wykładowej lecz także w zawodowym życiu.

 

Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości, po wręczeniu dyplomów, było wystąpienie najlepszej na Kierunku MiKR studentki: mgr Pauliny Stramek.

 

Wspólne zdjęcia, slajdy z wyjazdowych  zajęć edukacyjnych, lampka wina,  ostatnie rozmowy - często już o zawodowych sukcesach - stanowiły ważną, choć  nieformalną cześć  uroczystej graduacji.

 

Dlatego warto przytoczyć słowa prof. dr hab. J. W. Wiktora, że ..."Uroczystość graduacji traktujemy jako niezwykle ważny element naszej troski o rzeczywistą jakość kształcenia, o  pełną zgodność deklaracji z rzeczywistymi działaniami  Uczelni, Wydziału i nas samych - pracowników Katedry Marketingu na rzecz studentów, jakości kształcenia i wartości studiów. Graduacja stanowi w naszym głębokim przekonaniu znaczącą wartość i istotny element misji  Uniwersytetu związanej z procesem kształcenia. Radość Absolwentów, ich Przyjaciół i Rodzin podczas  uroczystości jest tego najlepszym potwierdzeniem".

 

 Dr Halina Wojnarowska, Katedra Marketingu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruszyła powtórna rekrutacja na częściowe studia zagraniczne - kto (z jakichkolwiek powodów) nie skorzystał z poprzedniej
- ma szansę na wyjazd !


Przypominamy :

Etap pierwszy  - kwalifikacja językowa :

• Rejestracja lektoratów/certyfikatów/na egzaminy: do 10 kwietnia;

• Egzaminy językowe: 12 - 13 kwietnia br. - prowadzi Centrum Językowe - szczegóły na stronie Centrum.

 

Data składania zaświadczeń w Parlamencie - 12 kwietnia - formularz na stronie BPZ.

 

Rejestracja on-line na stronie e-bpz.uek.krakow.pl i składanie dokumentów w biurze: 3 - 20 kwietnia.

 

Lista miejsc dostępna na stronie www.bpz.uek.krakow.pl

 

Na witrynie Narodowego Kongresu Nauki została udostępniona odpowiedź prof. Jarosława Górniaka - przewodniczącego Rady NKN na tezy podpisanego przez ok. 150 przedstawicieli środowiska akademickiego "Apelu o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina":
http://konstytucjadlanauki.gov.pl/j-gorniak-odpowiedz-na-tezy-apelu-o-zmiany-w-planie-reformy-nauki-ministra-gowina (link do tej strony znajduje się także na witrynie www KRASP).
Odpowiedź ta cytuje tezy ww. apelu i odnosi się do każdej z nich.

 

Apeluję do Państwa o upowszechnienie tego dokumentu w środowisku uczelni, którymi Państwo kierują, i - jeśli to możliwe - także poza tym środowiskiem. Jest to celowe m.in. ze względu na to, że - jak na to wskazują tezy ww. apelu - niektóre rozwiązania proponowane w projekcie ustawy 2.0 budzą wątpliwości i nieporozumienia wynikające z niepełnej znajomości bądź błędnej interpretacji przepisów zawartych w tym projekcie.

 

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASPW Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim w Zakopanem wzięło udział 147 zawodniczek reprezentując ponad 40 uczelni z całej Polski. Nasza zawodniczka Magdalena Niewiadoma zajęła 2 miejsce w slalomie, trudnej technicznie konkurencji narciarskiej.

 

To najlepszy dotychczas sezon dla Magdy, co potwierdzała wcześniej lokatami na najwyższym podium w Akademickim Pucharze Polski(Winter Cup). W Pucharze Polski z Justyną Tomczyk i Anną Pokorny zdobyły drużynowo srebro dla UEK.

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że studentki Kierunku Towaroznawstwo, seminarzystki z Katedry Opakowalnictwa Towarów, zostały nagrodzone w konkursie na najlepszą pracę dyplomową (2017) o tematyce opakowaniowej, organizowanym przez Polską Izbę Opakowań.

W kategorii „praca inżynierska/licencjacka" I nagrodę przyznano inż. Katarzynie Wąsek za pracę pt. Charakterystyka strategii upsizing stosowanej w ofercie rynkowej produktów spożywczych. Praca ta otrzymała już po raz drugi pierwszą nagrodę w konkursach ogólnokrajowych.

W kategorii „praca magisterska" I nagrodę przyznano mgr inż. Justynie Gawor za pracę pt. Ocena opakowań soków owocowych przeznaczonych dla dzieci.

Promotorem nagrodzonych prac była prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.
Serdecznie gratulujemy!


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam studentów aktywnie działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w II MiędzynarodowejKonferencji SKN, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.


Szczegółowe informacje (wzór streszczenia, opłaty i rejestracja) znajdują się na stronie internetowej:http://e-event24.pl/II-SKN/


Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów na adres mailowy: konferencja.skn@wsm.opole.pl
lub telefonicznie 511 868 421  (Magdalena Golachowska).

Serdecznie zapraszamy!!


Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii UAM
(http://socjologia.amu.edu.pl/),

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego
(http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/)

oraz The Haverford Institute of Public Sociology
(http://www.haverfordinstitute.org/),

 mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt."A Centennial of : Inspiration of Thomas and Znaniecki's Work for Sociological Scholarship on theContemporary Globalization Processes", która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018r., w Poznaniu. Mając na uwadze ogromne znaczenie dzieła "The Polish Peasant in Europe and America" dla światowej socjologii, jak również wkład samego Znanieckiego wjej rozwój, Organizatorzy pragną - z okazji setnej rocznicy publikacji "Chłopa polskiego w Europie i Ameryce" - zaprosić wszystkich zainteresowanych do zastanowienia nad aktualnością tego dzieła dla współczesnych badań socjologicznych oraz zachęcić do nowego odczytania tej przełomowej pracy, w kontekście przemian współczesnego świata.Szczegółowe informacje odnośnie tematyki konferencji oraz obowiązującychterminów znajdą Państwo w załączniku oraz pod adresem:
http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/144-the-polish-peasa-nt-in-europe-and-america-symposium-2018

Konferencję swoim patronatem objęło Polskie Towarzystwo Socjologiczne(http://pts.org.pl/)

Językiem konferencji jest język angielski.

Zachęcamy do udziału i dalszego kolportażu informacji o konferencji!

Komitet Organizacyjny konferencji:
dr hab. Jerzy Kaczmarek (Przewodniczący): jkaczmar@amu.edu.pl
mgr Piotr Luczys: lurys-granat@wp.pl
dr hab. Marek Nowak: kawon.m@amu.edu.pl
dr hab. Andrzej Przestalski: przestal@amu.edu.pl
prof. Suava Salameh: smsalameh@gmail.com

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Instytutu Lotnictwa chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w 18. Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii, która odbędzie się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, w dniach 24-25 maja 2018 r.


Konferencja jest organizowana wspólnie z Ohio State University, i będzie pokrywała szeroki zakres zagadnień:

*  Technologie lotnicze i kosmiczne (postęp w technologiach lotniczych, kosmicznych oraz BSL)
*  Obronność i bezpieczeństwo
*  Nowe materiały i technologie produkcji (w tym kompozyty, druk 3D)
*  Kierunki rozwoju badań nad nowymi technologiami (w tym rozwiązania systemowe takie jak Inteligentne Miasta, Inteligentna Mobilność)
*  Kształcenie inżynierów (w tym prezentacje doktorantów)
*  Transport energii i magazynowanie

 Więcej informacji:  www.ilot.edu.pl


26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip