Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Miło nam poinformować, że Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK - prof. dr hab. Krzysztof Firlej, otrzymał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską. Uroczystość miała miejsce 13 lutego br. w Pałacu Prezydenckim.

 

Serdecznie gratulujemy!

Szanowni Studenci,

 

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (DZ. U. z 2017 r. poz. 1530, z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii:

 

studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,

 

studia drugiego stopnia.

 

Program stypendialny dla Polonii wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” i ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie  studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program  oferuje możliwość odbycia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w języku polskim w  uczelniach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym  stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Kandydaci do Programu mogą się starać o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza kierunkami filologicznymi, tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce osobom, które nie kończyły szkoły średniej lub studiów pierwszego stopnia z wykładowym językiem polskim.

 

Uwagi:

 

Ogłoszony nabór na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie obejmuje również rekrutację na kierunki artystyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na kierunki medyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Zdrowia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Zdrowia ustalają odrębne warunki i zasady realizacji Programu w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie uczelni, w tym szczegółowe zasady przyjęć na te studia oraz wysokość stawek stypendialnych.  

 

W odniesieniu do naboru do Programu na studia drugiego stopnia zwracam uwagę, że dotyczy on również kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Osoby kończące studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2019/2020, i pragnące kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia od kolejnego semestru, tj. letniego 2019/2020, muszą aplikować w obecnym naborze. Ponowna możliwość ubiegania się o stypendium pojawi się dopiero za rok.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl.

 

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony w terminie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.

 

Regulamin Programu Stypendialnego dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa – studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie - POBIERZ

 

Regulamin Programu Stypendialnego dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa – studia II stopnia - POBIERZ

 

Koło Naukowe Finanse i Podatki, działające przy Katedrze Finansów i Katedrze Finansów

Samorządowych zaprasza na wykład otwarty dr hab. Ryszarda Szewczyka, prof. StSW na temat ekonomii personalistycznej, który odbędzie się 05.03.2019 r. o godz. 17:30 w paw. C sala D.

 

Już po raz piąty zostaną przyznane nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z jednostek może przesłać jedną pracę, która została opublikowana w 2018 roku. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2019 roku, zaś wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie Laureata Nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 24 listopada br. w Filharmonii Łódzkiej.
Prace można zgłaszać do 5 kwietnia 2019 roku.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl

 

X Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w Warszawie, Hotel Sheraton, w dniach 28-29 listopada 2019 r. pod hasłem: EKONOMIŚCI DLA ROZWOJU, ukierunkowany jest na dyskurs nad istotą i przyczynami przemian oraz nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych i aspektów prognostycznych. Tym samym Kongres ukierunkowany jest na dyskurs nad nowymi nurtami w ekonomii i innych dyscyplinach w zakresie nauk ekonomicznych.

 

Celem tego Kongresu, podobnie jak poprzednich, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Dyskurs taki powinien zaowocować syntetycznym obrazem obecnej i prognozowanej sytuacji w teorii ekonomii oraz w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem fundamentalnych wyzwań globalnych i lokalnych.

 

W ramach X Kongresu przewidywane są następujące bloki tematyczne:

 

I. Jednorodność czy pluralizm? Stan i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych z uwzględnieniem miejsca ekonomii polskiej na tle ekonomii światowej (również wątki metaekonomiczne, w tym metodologiczna refleksja nad ekonomią)

 

II. Sfera realna gospodarki – szanse, zagrożenia i wyzwania związane z obiektywnymi trendami technologicznymi, społecznymi, politycznymi, demograficznymi, konsumpcyjnymi

 

III. Sfera regulacji gospodarki – rola instytucji, rola państwa, polityka gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji makroekonomicznej, rola organizacji ponadnarodowych, samorząd gospodarczy, pracowniczy i zawodowy, efektywność mikroekonomiczna

 

IV. Kultura i edukacja ekonomiczna

 

Dyskusję w paralelnych blokach tematycznych poprzedzi sesja plenarna, otwierająca

Kongres, która dotyczyć będzie fundamentalnych problemów w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej.

Kongres zamykać będzie końcowa sesja plenarna, w ramach której obok

zamawianych referatów, zostaną w syntetycznej formie zaprezentowane wyniki paralelnych debat panelowych.

Wszelkie dodatkowe, aktualizujące informacje dotyczące Kongresu będą

sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej PTE www.pte.pl

 

Forma upowszechniania materiałów kongresowych

 

Szeroka formuła Kongresu zobowiązuje organizatorów do otwartego sposobu

przyjmowania nadsyłanych referatów, według przyjętych reguł. Referaty podlegać będą recenzji, przy czym przyjmowane będą wyłącznie teksty oryginalne, wcześniej nigdzie niepublikowane i niewygłaszane.

Termin złożenia referatu – do 30 września 2019 r.

Streszczenia nadsyłanych referatów wraz z notkami biograficznymi autorów, a

następnie pełne teksty referatów będą udostępnione uczestnikom Kongresu w wersji

elektronicznej na stronie internetowej X Kongresu. Podczas obrad Kongresu referaty będą syntetycznie przedstawiane przez moderatorów poszczególnych bloków tematycznych w ramach dyskusji panelowych.

 

Dorobek Kongresu zostanie opublikowany w formie recenzowanych publikacji

książkowych, w których znajdą się teksty referatów zakwalifikowanych przez recenzentów oraz główne wątki dyskusji kongresowej.

 

Terminy i opłaty

Termin zgłaszania udziału w Kongresie, w tym również zgłaszania streszczeń

referatów upływa: w pierwszym terminie do 30 czerwca 2019 r. , a po tym terminie – do 10 listopada 2019 r. (termin zgłoszenia jest związany z wysokością opłaty uczestnictwa w Kongresie).

Warunkiem uczestniczenia w Kongresie jest wniesienie opłaty w kwocie 1200,00

PLN w terminie do 30 czerwca 2019 r. na konto Zarządu Krajowego PTE. Po tym

terminie opłata wynosi 1500,00 PLN.

Opłata pokrywa koszty przerw kawowych, lunchu i uroczystej kolacji pierwszego

dnia, przerw kawowych i lunchu drugiego dnia Kongresu, materiałów kongresowych oraz publikacji pokongresowej.

Karta rejestracyjna zgłoszenia na Kongres zostanie zamieszczona na stronie

internetowej www.kongresekonomistow.pl na początku marca br.

 

 

Sekretariat X Kongresu Ekonomistów Polskich

ul. Nowy Świat 49

00-042 Warszawa

tel: (022) 551 54 01, (022) 551 54 05 fax (022) 551 54 44

e-mail: kongres@pte.pl

www.pte.pl

www.kongresekonomistow.pl

 

Chór Dominanta po raz kolejny udowadnia, że jest prawdziwą chlubą naszej uczelni. Podczas ostatniego Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Myślenicach otrzymał I miejsce w kategorii chórów mieszanych.

Warto dodać, że drugiego miejsca nie przyznano.

Konkurs odbywał się w niedzielę 27.01.2019, a już w poniedziałek chór zaśpiewał podczas wydarzenia organizowanego przez miasto Kraków: "Śpiewaj z nami. Kolędowanie z krakowskimi chórami".

 

Koncert odbił się szerokim echem w naszym mieście i wypełnił szczelnie salę Centrum Kongresowe ICE.

 

Wystąpiło 16 krakowskich chórów wraz z Sinfoniettą Cracovią pod dyrekcją Jurka Dybała. Całość poprowadziła znana naszej społeczności pani Lidia Jazgar.

 

 

Autor zdjęć: Andrzej Kalinowski

 

 

 

 

 

 

Małopolskie mistrzostwa w snowboardzie i narciarstwie alpejskim rozstrzygnięte!

 

W naszej ekipie w obydwu dyscyplinach to panowie wywalczyli medale w województwie.W snowboardzie zdobyliśmy brąz, najlepiej punktującym był Maksymilian Kusiak, który indywidualnie w gigancie był trzeci a w slalomie drugi. Narciarze drużynowo zdobyli srebro najlepsze czasy dla naszej drużyny uzyskał Jan Guziak.

 

Gratulujemy!

 

 

 

 

 


Mamy zaszczyt poinformować, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wraz z Klastrem LifeScience przystąpił do projektu BLOOM (Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation), finansowanego w ramach programu H2020-EU.3.2.4.3. - Supporting market development for bio-based products and processes. Całkowita wartość projektu to 2 400 000 €.Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat biogospodarki oraz zwiększenie zaangażowania różnych grup w planowanie i wdrażanie badań naukowych oraz rozwiązań praktycznych w tym obszarze.Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie projekt będzie realizowała Pani Dr inż. Magdalena Wojnarowska z Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów oraz Pan dr Mariusz Sołtysik z Katedry Procesu Zarządzania.


Polską edycję BLOOM koordynuje Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (dr Małgorzata Pink) oraz Centrum Nauki Kopernik (Błażej Dawidson).

W dniach 22-23. 10. br. Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Zakładem Przedsiębiorczości w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały VI Ogólnopolską Konferencję Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych.  Jest to cykliczne spotkanie gromadzące polskich akademików zajmujących się problematyką turystyki i rekreacji. W tym roku jako miejsce obrad wybrano Kraków.

 

Współpraca środowiska akademickiego z władzami miasta w Krakowie od lat przebiega bardzo konstruktywnie i owocnie, w tym przypadku również konferencję wspierali: Prezydent Miasta, reprezentowany na spotkaniu przez Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Panią Katarzynę Gądek, Kraków Convention Bureau i Małopolska Organizacja Turystyczna, reprezentowana na spotkaniu przez Panią Katarzynę Halz oraz ICE Kraków Congress Centre, po którym oprowadzał gości Rzecznik Prasowy Biura Kongresów Pan Michał Zalewski.

 

W pierwszym dniu obrady odbywały się w Collegium Maius, a w drugim na kampusie UEK. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała w imieniu władz UJ Pani prof. dr hab. Maria Próchnicka, a w imieniu Wydziału Zarządzania UEK Pani Prodziekan prof. dr hab. Renata Seweryn. Spotkanie na naszym Uniwersytecie w drugim dniu otwarła Pani Prorektor ds. Komunikacji prof. dr hab. Janina Filek.

 

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, wygłaszając referaty i prowadząc sesje.

 

W organizację aktywnie włączyli się Studenci kierunku Turystyka i rekreacja, specjalności Organizacja Kongresów i Wielkich Wydarzeń, traktując to jak świetną praktykę.

 

Uczestnicy ocenili konferencję jako udaną, bardzo podobał się im Campus UEK, ICE Kraków uznali za ikonę miasta, a Kraków jak zwykle wszystkich oczarował. Kolejne spotkanie, planowane za 2 lata, będzie organizował Uniwersytet Warszawski.


 

 

 

 

 

 

Listopad 2018

 

30 listopada 2018 roku

www.e-prawnik.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

___________________________________________________________________________

28 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o wyzwaniach gospodarki przyszłości.

___________________________________________________________________________

26 listopada 2018 roku

TVP Kraków

dr Krzysztof Machaczka Protest przeciwko wysokim cenom paliw

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018 roku

Gazeta Wyborcza

Afera KNF to nie wypadek przy pracy
Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

___________________________________________________________________________

22 listopada 2018 roku

www.sadeczanin.info

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce już za nami

___________________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Rozmowa o ekologii i gospodarce z prof. Łukaszem Mamicą z UE w Krakowie.

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna

Miasto-Idea: mechanizmy rozwoju

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

ww.bs.net.pl

Nagrodzona najlepsza praca doktorska jest o bankach spółdzielczych

___________________________________________________________________________

19 listopada 2018 roku

www.gu.com.pl

UKNF: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

 

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip