A A A drukuj

Rachunkowość i rewizja finansowa

Program specjalności

Studenci specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa zdobywają wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej (pomiar i ujęcie przebiegu działalności gospodarczej, odpowiednie przygotowanie danych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych), rachunkowości zarządczej (wykorzystanie rachunku kosztów w podejmowaniu decyzji) oraz rewizji finansowej (kontrola gospodarcza, badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, w tym analiza finansowa) w odniesieniu do różnych branż (działalność produkcyjna, handlowa, bankowa, ubezpieczeniowa, sektor publiczny). W programie ujęto także zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek (prawo spółek, prawo podatkowe, prawo dewizowe i prawo papierów wartościowych) oraz zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą (przedsiębiorczość, rozwój, kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, etyka biznesu, techniki negocjacji, audyt personalny), w tym problemy handlu zagranicznego i rachunkowości międzynarodowej. Prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz badanie sprawozdań finansowych zaprezentowano w programie specjalności również przy zastosowaniu technik komputerowych, które są coraz bardziej przydatne i szeroko wykorzystywane w przedsiębiorstwie i przez biegłych rewidentów.

Kwalifikacje absolwenta

Studenci tej specjalności pozyskują wiedzę niezbędną dla każdego ekonomisty - pracownika podmiotu gospodarczego w otoczeniu rynkowym, poznają rzeczowe i finansowe oraz prawne uwarunkowania działalności gospodarczej różnych jednostek. W szczególności zyskują szerokie umiejętności począwszy od pomiaru i udokumentowania zdarzeń gospodarczych, poprzez zastosowanie procedur ich ewidencji, sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego, aż do przyczynowo-skutkowej przeszłości oraz analizy prospektywnej, stanowiącej bazę dla podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. W warunkach konieczności uaktywnienia funkcji zarządzania w jednostce gospodarczej, wobec wyzwań gospodarczych i społecznych, program tej specjalności umożliwia także rozwój talentu przedsiębiorczości przyszłych pracowników, jako specyficznego zasobu ekonomicznego.

Perspektywy zawodowe

Studenci specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa mają szansę zdobycia interesującej pracy nie tylko w komórkach finansowo-księgowych każdej jednostki gospodarczej, bez względu na przedmiot działalności i formy organizacyjno-prawne, ale także w biurach doradztwa podatkowego i firmach audytorskich. Chętnie są także zatrudniani w administracji państwowej i samorządowej oraz w organach skarbowych. Absolwenci tej specjalności, z uwagi na szeroki zakres wiedzy ekonomicznej, mogą pełnić funkcje kierownicze w różnych dziedzinach działalności gospodarczej, są także bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia własnych firm, w tym również biur rachunkowych.