A A A drukuj

O Wydziale

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych to nowoczesny ośrodek dydaktyczny i naukowy wychodzący naprzeciw zachodzącym przemianom w gospodarce polskiej i światowej. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w następujących dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz nauki o polityce. Kadrę Wydziału stanowi 35 samodzielnych pracowników naukowych, 80 adiunktów i  15 asystentów. Są  oni  zatrudnieni  w 18 Katedrach reprezentujących różne dziedziny nauki. 

Na Wydziale prowadzone są badania naukowe w zakresie nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu i nauk społecznych. Wysoką rangę tych badań potwierdza przyznanie Wydziałowi najwyższej (I) kategorii (w skali pięciostopniowej). Wysoka jakość dotyczy również dydaktyki. Wydział prowadzi studia na 8 kierunkach i 23 specjalnościach.  Oferta edukacyjna obejmuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w trybie dziennym i zaocznym. Studia prowadzone są również w języku angielskim. Programy nauczania odpowiadają standardom edukacyjnym  realizowanym na uczelniach zagranicznych, co umożliwia studentom odbywanie części studiów za granicą (m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii). Absolwenci Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych posiadają umiejętności  mikro- i makroekonomicznego  postrzegania zachodzących w gospodarce procesów i dobrze wpisują się w potrzeby współczesnego rynku pracy, pełniąc odpowiedzialne  funkcje w firmach międzynarodowych i krajowych, instytucjach europejskich oraz organach administracji państwowej i samorządowej.