A A A drukuj

Dział Nauczania

Struktura organizacyjna Działu Nauczania UEK

1.  Rekrutacja
2.  Sekcja harmonogramów
3.  Komórka ds. przygotowywania i kontroli dyplomów
4.  Akredytacja

1.  Rekrutacja

 • organizowanie, koordynowanie i nadzór prac związanych z rekrutacją na studia wyższe, w tym studia doktoranckie,
 • opracowywanie informatorów dla kandydatów na studia, studentów i doktorantów,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla wyróżniających się studentów,
 • nadzór nad działającymi w Uczelni organizacjami studenckimi oraz gromadzenie, kontrolowanie i przechowywanie ich dokumentacji formalno-prawnej.

2.  Sekcja harmonogramów

 • opracowywanie harmonogramów zajęć dydaktycznych i podawanie ich do wiadomości studentów, nauczycieli akademickich i właściwych jednostek organizacyjnych,
 • nadzór nad wykorzystaniem sal dydaktycznych oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z wynajmowaniem pomieszczeń dydaktycznych Uczelni na cele komercyjne,
 • planowanie organizacji roku akademickiego.

3.  Komórka ds. przygotowywania i kontroli dyplomów

 • drukowanie dyplomów i suplementów, a także prowadzenie stosownych rejestrów i księgi dyplomów,
 • kontrola dokumentacji przebiegu studiów.

4.  Akredytacja

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji w zakresie akredytacji
  i jakości kształcenia,
 • analizowanie przepisów dotyczących procesu dydaktycznego w zakresie standardów kształcenia i wymogów kadrowych.