Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Pomoc materialna dla studentów
data publikacji: 18/02/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

UWAGA STUDENCI Z REKRUTACJI MARCOWEJ !

Od 27 lutego 2017r., po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zostanie uruchomiona elektroniczna rejestracja wniosków o stypendia (ERWOS), umożliwiająca rejestrację wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

PILOTAŻOWA ZMIANA ORGANIZACJI SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA

W celu usprawnienia organizacji składania wniosków o stypendium socjalne wprowadza się pilotażowo konieczność rezerwacji terminu osobistego dostarczenia dokumentów do weryfikacji (etap II).

Wyboru terminu dokonuje się podczas rejestracji wniosku na Wirtualnym Dziekanacie
w systemie ERWOS (etap I).

Wprowadzane usprawnienia wymagały dostosowania programu komputerowego, stąd możliwość rejestracji wniosków uruchomiona została później niż w latach ubiegłych. Aby każdy ubiegający się o stypendium mógł zarezerwować realny termin, wydłużony zostaje czas osobistego składania dokumentów (patrz formularz rejestracyjny wniosku)

Nadal pozostaje jednak możliwość przesłania dokumentów pocztą tradycyjną w terminie nie ulegającym zmianie tj. do 20 września br.

Więcej informacji znajduje się w Instrukcji rejestracji wniosku o stypendium socjalne.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów,
Budynek Główny, II piętro,  pok. 215 - 218
Lista pracowników Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ:

  1. Stypendium socjalne  
  2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  
  3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów 
  4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  
  5. Zapomoga losowa  

 Zasadą jest, że stypendia przyznaje się na rok akademicki
       (w niektórych przypadkach dotyczących studentów z rekrutacji marcowej - na semestr)
Stypendium wypłacane jest w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu
      miesięcy, pod warunkiem posiadania statusu studenta.
Stypendium wypłacane jest w formie bezgotówkowej co miesiąc
 Każdy rodzaj stypendium można pobierać tylko na jednym wskazanym kierunku studiów.
 Wnioski o stypendia składa się odrębnie dla każdego rodzaju stypendium

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Składanie wniosków o stypendia odbywa się w dwóch etapach.

Etap I   -  elektroniczna rejestracja wniosków o stypendia  - ERWOS.
              (Wirtualny Dziekanat / Dział Spraw Bytowych /Elektroniczna rejestracja wniosków o stypendia)

Etap II -  dostarczenie do weryfikacji podpisanych wydruków z ERWOS  oraz  załączników.

Rejestrując elektronicznie wniosek o dowolne stypendium na Wirtualnym Dziekanacie (ERWOS), proszę skorzystać ze znajdujących się tam Instrukcji wypełniania wniosku

 

                                                                              TERMINY ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNYCH

Tylko decyzje pozytywne:
- Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wszystkie decyzje:
-  Stypendium socjalne,
-  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
-  Zapomogi

Zgodnie z zapisami Regulaminu pomocy materialnej dla studentów UEK, stypendium podlega wypłacie z chwilą odebrania decyzji przez studenta lub jej doręczenia.
Decyzję można odebrać osobiście lub przez pisemnie upoważnionego pełnomocnika.

Termin odbioru:
01 12 2016r.  (czwartek)                      11:00 - 14:00
02.12.2016r.  (piątek)                           11:00 - 15:30
05.12.2016r.  (poniedziałek)               11:00 - 14:00
06.12.2016r.  (wtorek)                          11:00 - 14:00

Miejsce:  Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów (pok. 215 - 218)

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU


Akty prawne


Linki