certyfikat ECB

A A A drukuj

Wymagania programowe ECB

Zawarte są w opisie wymogów Standardu Dyplomowanego Pracownika Bankowego (po egzaminie ECB EFCB 3E). Zgodnie z wymogami egzaminu posiadacz certyfikatu powinien posiadać wymienione poniżej umiejętności przyporządkowane do trzech modułów.

MODUŁ 1: SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UE (13%)

1. Wyjaśnić gospodarczą i finansową strukturę Unii Europejskiej (wiedza);
2. Opisać politykę monetarną w Unii Europejskiej (wiedza);
3. Omówić europejską ramę regulacyjną oraz jej wpływ na system bankowy (wiedza);

MODUŁ 2: KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU (60%)

4. Zdefiniować i wyjaśnić specyfikę głównych segmentów klientów i ich potrzeby finansowe (wiedza);
5. Zanalizować produkty i usługi bankowe pod kątem potrzeb klientów oraz opisać kanały dystrybucji dostępne dla klientów (umiejętność, wiedza);
6. Dopasować odpowiednie produkty i usług bankowe do potrzeb klienta (umiejętność);
7. Zidentyfikować podejrzane czynności i transakcje, a także podjąć odpowiednie działania zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w banku (wiedza, umiejętność);
8. Wziąć odpowiedzialność za postępowanie etyczne, zgodne z wymaganiami (compliance) oraz nastawione na jakość, w ramach swoich zadań zawodowych, pracując samodzielnie lub jako członek zespołu (kompetencja);

MODUŁ 3: RYZYKO I COMPLIANCE (27%)

9. Zidentyfikować najważniejsze ryzyka, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz objaśnić swoją rolę w tym procesie (wiedza);
10. Wyjaśnić proces kredytowy, z uwzględnieniem zasad, którymi kieruje się biznes i ryzyko;
11. Zdefiniować funkcję zgodności (compliance) w banku i działać przestrzegając zasad i procedur obowiązujących w banku (wiedza, umiejętność);
12. Opisać główne mechanizmy audytu wewnętrznego i kontroli oraz wyjaśnić swoje obowiązki wynikające z funkcjonowania system audytu wewnętrznego i kontroli w banku (wiedza).

Szczegółowy zakres wymagań dostępny tutaj