Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie po raz drugi zgłosił swój projekt do Budżetu Obywatelskiego Woj. Małopolskiego. W tym roku również prosimy Państwa o wsparcie tej wspaniałej inicjatywy.

Projekt “Aktywny Student” to darmowe zajęcia sportowe dla szerokiego grona osób - studentów, pracowników oraz miłośników naszej Uczelni. W ubiegłym roku pomysł bezpłatnych zajęć sportowych poparło 3532 osób. Dzięki temu projekt środowiska akademickiego UEK zajął pierwsze miejsce w Krakowie. Pierwsza edycja Aktywnego Studenta przyniosła 220 godzin zajęć tanecznych i fitness (m.in. Dancehall, Pilates, Zumba, Joga, Zdrowy kręgosłup), 100 godzin treningów motorycznych (funkcjonalny, mobility, stretching), 70 wizyt fizjoterapeutycznych i ortopedycznych. Pozyskane środki umożliwiły także organizację turniejów dla uczniów szkół średnich oraz zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 30 tysięcy złotych.

W tym roku członkowie AZS UEK również proszą o wsparcie pracowników naszej Uczelni aby kolejna edycja Aktywnego Studenta mogła być zrealizowana w przyszłym roku. Dodatkowe środki pozwolą nie tylko na realizację a także na profesjonalne przygotowanie i start w Akademickich Mistrzostwach Polski jeszcze większej grupy sportowców. 

Głosowanie na zadania w Budżecie Obywatelskim Woj. Małopolskiego potrwa do 30 września. 

Głos można oddać przez Internet pod adresem: https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie 

Kod zadania: KRK 14 

Powiat zamieszkania: Miasto Kraków


Katedra Rachunkowości Finansowej zaprasza do udziału w IV edycji prestiżowych studiów podyplomowych "Rachunkowość finansowa UEK - ACCA" wyróżnionych w 2019 r. certyfikatem „Studia z przyszłością” oraz certyfikatem nadzwyczajnym „Laur Europejski”.

Certyfikaty przyznawane są kierunkom studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Z kolei „Laur Europejski” otrzymują certyfikowane kierunki studiów, które w opinii Komisji Eksperckiej wdrożyły najbardziej zaawansowane rozwiązania programowe ukierunkowane na umiędzynarodowienie kształcenia.

Studia podyplomowe realizowane są w trybie III semestralnym (dla absolwentów kierunków niezwiązanych z rachunkowością) lub II semestralnym (dla absolwentów kierunków związanych z rachunkowością).

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców z Wydziału Finansów i Prawa UEK, którzy mają również doświadczenie praktyczne zdobywane w branży finansowej.

Na zakończenie studiów słuchacz otrzyma dyplom ukończenia studiów UEK oraz prawo do zwolnienia z 9 egzaminów Fundamentals w ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) na podstawie przyznanej akredytacji.

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2019 roku (w przypadku trybu III semestralnego) albo do 31 grudnia 2019 r. (w przypadku trybu II semestralnego).

Wszelkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej: http://acca.uek.krakow.pl/acca.html  

Jeśli mają Państwo pytania związane ze studiami podyplomowymi, prosimy kierować je do Opiekunów Organizacyjnych, którymi są mgr Anna Mazurczak – Mąka (mazurcza@uek.krakow.pl) oraz mgr Monika Turek – Radwan (turekm@uek.krakow.pl).

Serdecznie zapraszamy!

 

Chcesz rozwinąć swoje kompetencje?

 Zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy?

Zmienić zawód?

 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe:

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Studia  adresowane są do osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach biznesowych, jak również non-profit oraz do tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności efektywnego pełnienia funkcji menedżerskich. Program studiów bazuje na najnowszych trendach w zarządzaniu pracownikami, opartym na dużym doświadczeniu zawodowym wykładowców oraz praktyków biznesu.

wejdź na: www.kzkl.uek.krakow.pl  i dowiedz się więcej

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Biuro studiów: Budynek Ustronie pok. 408C, tel. 12 293-51-57, e-mail: kzkl@uek.krakow.pl

 

Katedra Towaroznawstwa Żywności zaprasza do udziału w II edycji studiów podyplomowych "Menedżer Produktów Żywnościowych"!
Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą przez wykładowców z Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem UEK oraz praktyków. Na zakończenie słuchacz otrzyma dyplom ukończenia studiów oraz certyfikat FMEA.

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2019 roku.

Wszelkie szczegóły na stronie internetowej: spmpz.uek.krakow.pl

Jeśli mają Państwo pytania związane ze studiami podyplomowymi, prosimy kierować je na adres: spmpz@uek.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy!

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Buła - Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK został zaproszony przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego do członkostwa w Małopolskiej Radzie Gospodarczej.

 

Małopolska Rada Gospodarcza - to ciało eksperckie dla Zarządu Województwa Małopolskiego. Dyrektor KSB UEK Prof. P. Buła został członkiem gremium opiniodawczo-doradczego z obszaru gospodarki, którego głównym zadaniem jest łączenie wiedzy oraz doświadczenia środowisk gospodarczych i naukowych.

Z wielką satysfakcją informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaliśmy po raz kolejny zakwalifikowani do udziału w projekcie pozakonkursowym pn. "Mistrzowie Dydaktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Inicjatywa ma charakter wdrożeniowy i współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, w tym w szczególności tutoringu. W naszej Uczelni projekt będzie dotyczył 14 nauczycieli akademickich, którzy obejmą opieką indywidualną blisko 100 studentów. Uczelnia otrzyma na ten cel środki finansowe w kwocie do 160 000 złotych. Zajęcia poprzedzone zostaną stażem dydaktycznym w Wielkiej Brytanii, Danii lub Holandii, podczas którego nasi wykładowcy będą mogli skonfrontować swą wiedzę na temat tutoringu z praktykami z zagranicznych uniwersytetów. W rezultacie podjętych przez nas działań, Uczelnia pozyska na ten cel łącznie prawie ćwierć miliona złotych, a 34 nauczycieli akademickich podniesie swoje kompetencje dydaktyczne i nawiąże kontakty międzynarodowe. 

Dokumentację projektową przygotował Zespół ds. ścieżek indywidualnych w składzie: dr Jakub Kwaśny (osoba wskazana do kontaktu z MNiSW), dr Agnieszka Żur oraz dr Łukasz Danel przy wsparciu Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia prof. dra hab. Jerzego Kornasia. Pomoc administracyjna: mgr inż. Katarzyna Szczeklik Wierzbicka z Zespołu Monitoringu i Analiz Jakości Kształcenia Centrum Monitoringu i Promocji Jakości Kształcenia.

Już 12 września 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki projektu „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego”. Kierownik projektu prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jego uczestnicy będą mogli zapoznać się z diagnozą sytuacji na polskich uczelniach ekonomicznych oraz stojących przed nimi wyzwań w związku z koniecznością dostosowania się do zmian wynikających z przyjęcia tzw. Konstytucji dla Nauki. Swoją premierę będzie wtedy także miała monografia poświęcona tej problematyce.

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin, który także wygłosi przemówienie podczas konferencji.

 

Wśród mówców znajdą się także rektorzy uczelni ekonomicznych zaangażowanych w realizację projektu: dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Andrzej Kaleta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Marek Rocki, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz prof. zw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Grono prelegentów wzbogacą także tacy uznani akademicy jak prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa),  prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Z kolei sesje tematyczne poprowadzą przedstawiciele uczelni ekonomicznych, którzy odpowiadali za wdrożenia w obszarach: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów, ustroju oraz zarządzania.

 

Do udziału w konferencji zaproszono m.in.:
– rektorów, prorektorów z polskich uczelni ekonomicznych;
– przedstawicieli uczelni zaangażowanych w realizację projektu;
– uznanych ekspertów zajmujących się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;
– dziekanów wydziałów ekonomii/zarządzania/gospodarki przestrzennej/nauk o polityce i administracji uczelni krakowskich;
– kanclerzy i kwestorów uczelni krakowskich.

Więcej informacji na temat konferencji oraz jej program znajdą Państwo na stronie internetowej projektu w zakładce Konferencja.

 

Wszystkich zainteresowanych  udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 6 września 2019 r.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

Katedra Makroekonomii oraz Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych serdecznie zapraszają na 2. edycję międzynarodowej konferencji naukowej

 

„Workshop on Macroeconomic Research”,

 

która odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca 2019 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

„Workshop on Macroeconomic Research” to pierwsza w Krakowie międzynarodowa konferencja o charakterze warsztatowym w zakresie makroekonomii teoretycznej i empirycznej oraz modeli ekonometrycznych. Celem konferencji jest spotkanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie grupy ekonomistów, zarówno kilku z dużym dorobkiem naukowym, jak i przynajmniej kilkunastu wchodzących w badania na poziomie międzynarodowym (aspirujących do publikowania w renomowanych czasopismach) i stworzenie im przestrzeni do wymiany poglądów na temat mocnych i słabych stron prowadzonych badań. „Workshop on Macroeconomic Research 2019” stanowi kontynuację konferencji zorganizowanej w 2018 r.

W tegorocznej edycji przewidziane są dwa godzinne wykłady wybitnych specjalistów w zakresie modelowania ekonomicznego (wykłady zaproszonych ekspertów), a także kilkanaście półgodzinnych referatów, zgłaszanych przez pozostałych uczestników.

 

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji na stronie macro.uek.krakow.pl.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. UEK dr hab. Marek A. Dąbrowski

Kierownik Katedry Makroekonomii

 

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych 

Listopad 2018

 

30 listopada 2018 roku

www.e-prawnik.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

___________________________________________________________________________

28 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o wyzwaniach gospodarki przyszłości.

___________________________________________________________________________

26 listopada 2018 roku

TVP Kraków

dr Krzysztof Machaczka Protest przeciwko wysokim cenom paliw

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018 roku

Gazeta Wyborcza

Afera KNF to nie wypadek przy pracy
Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

___________________________________________________________________________

22 listopada 2018 roku

www.sadeczanin.info

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce już za nami

___________________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Rozmowa o ekologii i gospodarce z prof. Łukaszem Mamicą z UE w Krakowie.

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna

Miasto-Idea: mechanizmy rozwoju

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

ww.bs.net.pl

Nagrodzona najlepsza praca doktorska jest o bankach spółdzielczych

___________________________________________________________________________

19 listopada 2018 roku

www.gu.com.pl

UKNF: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

 

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip